1

W dniu 21.09.2017 roku Gmina Miasto Sierpc złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców lub opiekunów prawnych dzieci do lat 3 poprzez utworzenie żłobka na terenie miasta Sierpc. Obiekt będzie przystosowany do opieki nad 24 dziećmi do lat 3. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace remontowe budynku przy ul. Armii Krajowej 1A wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia żłobka. Projekt przewiduje również zatrudnienie personelu odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie instytucji.

2

Cel główny projektu:
1. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 24 osobom (20 kobiet i 4 mężczyzn) z terenu Gminy Miasto Sierpc sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 w okresie 27 miesięcy.
Cele szczegółowe, które przyczynią się do realizacji celu głównego:
1. Umożliwienie 10 osobom powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
2. Wzrost aktywności zawodowej po opuszczeniu programu wśród 14 osób (10 kobiet i 4 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo.
Planowane efekty:
1. Objęcie wsparciem oraz pomoc w powrocie do aktywności zawodowej 24 osobom z terenu Gminy Miasta Sierpc sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.
2. Utworzenie dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiektu opieki żłobkowej.
3. Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Przeszkolenie 5 opiekunów żłobka.

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.08.03.01-14-9632/17-00 z dnia 10.08.2018r., oraz Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 06.12.2018r.
Wartość projektu ogółem: 1 297 669,59zł
w tym:

  • Wkład Funduszy Europejskich (wartość otrzymanego dofinansowania): 1 038 005,90 zł
  • Wartość wkładu własnego: 259 663,69 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 11.03.2021r.

Dzięki projektowi 10 osób biernych zawodowo znalazło zatrudnienie, a 19 kobiet powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.