Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Dyrektor Miejskiego Żłobka w Sierpcu
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Laskowskiego, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Żłobku;
  b) prowadzenia zajęć w placówce i poza jej siedzibą w ramach sprawowania pieczy nad dziećmi do lat 3;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Prawo do sprzeciwu
  Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody.
 6. Odbiorcy danych
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające   na  zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają  z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe  dla  Administratora.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
 9. Nie przekazujemy danych poza europejski obszar gospodarczy i nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.