Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

Zarządzenie Nr 40/WIF/2019 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sierpcu

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO DYREKTORA W MIEJSKIM ŻŁOBKU W SIERPCU W RAMACH PROJEKTU „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”

Żłobek w Sierpcu

W Sierpcu zostanie utworzony żłobek  w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na pracowników żłobka oraz rodziców dzieci wraz wykazem niezbędnych dokumentów, pojawią się w okresie marzec 2019 r – kwiecień 2019 r. w zakładce Rekrutacja.

 

STRONA W BUDOWIE